Årsmöte 2019 Unite Stockholm IF

Årsmöte Unite Stockholm IF

Tid                              Måndagen den 18 februari 2019 kl 1800.

Plats                           Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull).

Anmälan                   Per mail till engdahl.no@gmail.com senast 14 febr 2019.

Dagordning/kallelse finns på vår hemsida http://unitestockholm.se under Blogg.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida fr o m 4 februari.

Årsmöteshandlingarna inkl bokslut kan även erhållas per mail fr o m samma datum.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fastställande av röstlängd

§3   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4   Val av protokolljusterare och rösträknare

§5   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6   Fastställande av dagordning  

§7   Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut

§8   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av medlemsavgifter

§11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13 Val av styrelseledamöter

§14 Val av ordförande

§15 Val av styrelsesuppleanter

§16 Val av revisor och revisorsuppleant

§17 Val av valberedning

§18 Stadgeändring

§19 Övriga frågor som anmälts under § 6

§20 Mötets avslutande

§21 Frågestund

Styrelsens förslag:

§10  Medlemsavgifter:

Stockholms Idrottsförvaltning ändrar sina regler för föreningsbidrag och kräver fr o m 2019 att medlemsavgift måste tas ut av samtliga medlemmar i en förening. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om medlemsavgift för samtliga medlemmar fr o m 2019 enligt nedan.

„För alla aktiva i Unite Stockholm d v s styrelse, spelare och volontärer är målet att kostnader för medlemskap skall hållas låga och avgiften för 2019 föreslås vara 5kr per person.  För övriga är medlemsavgiften 200 kr per år. Givare som bidrar med minst 200 kr får fråga om medlemskap önskas i tack-SMS. För spelare gäller att medlemskap beviljas efter 5 träningar/ matcher och att personuppgift finns för spelaren

§18 Stadgeändring:

För anslutning till Svenska Fotbollsförbundet krävs att stadgarna ändras  på 4 punkter  enligt nedan:

1  Tillägg till 1 Kap 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fortbollsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Detta innebär medlemskap i:

  • Stockholms idrottsförbund
  • Stockholms fotbollsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2  Ny §8 i 1 Kap

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

3  1 Kap nuvarande §7 blir §8

4  3 Kap §5 12 e, minsta antalet ledamöter ändras till 2

„e)  Mellan 1 och 4 st  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt“