Extra Årsmöte Unite Stockholm IF

Tid                              Måndagen den 11 mars 2019 kl 1800.

Plats                           Teatern, Ringen Centrum, Stockholm (T-bana Skanstull).

Anmälan                   Per mail till einar.tysen.wester@gmail.com senast 4 mars 2019.

Unite Stockholm IF bjuder in till extra årsmöte med anledning av första beslut om stadgeändring på ordinarie årsmöte 2019-02-18.

Dagordning/kallelse finns på vår hemsida http://unitestockholm.se under Blogg.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fastställande av röstlängd

§3   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4   Val av protokolljusterare och rösträknare

§5   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6   Fastställande av dagordning  

§7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§8 Stadgeändring

§9 Val av valberedning

§10 Övriga frågor som anmälts under § 6

§11 Mötets avslutande

§12 Frågestund

Styrelsens förslag:

§8 Stadgeändring:

För anslutning till Svenska Fotbollsförbundet krävs att stadgarna ändras  på 4 punkter  enligt nedan:

1  Tillägg till 1 Kap 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fortbollsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Detta innebär medlemskap i:

  • Stockholms idrottsförbund
  • Stockholms fotbollsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2  Ny §8 i 1 Kap

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

3  1 Kap nuvarande §7 blir §8

4  3 Kap §5 12 e, minsta antalet ledamöter ändras till 2

„e)  Mellan 1 och 4 st  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt“

§9 Val av valberedning

På ordinarie årsstämma valdes David Larsson till valberedning och Nils-Olof Engdahl till suppleant, styrelsen föreslår att ändra så att både David och Nils-Olof väljs till ordinarie ledamöter.