Årsmöte Unite Stockholm IF 11/3

Då var det återigen dags för årsmöte för Unite Stockholm IF.

Tid                              Onsdagen den 11 mars 2020 kl 1800.

Plats                           Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull).

Alla föreningens medlemmar är välkomna till mötet men ni får gärna meddela innan till styrelsen@unitestockholm.se

Punkterna vi ska gå igenom enligt föreningens stadgar ser ni nedan, styrelsen kommer inte föra fram några ytterligare förslag. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (inga i nuläget planerade) och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni kommer hitta dom på unitestockholm.se under blogg.

En nyhet för i år. Nya regler från Stockholm Stad kräver en återkommande avgift för alla våra medlemmar. För våra spelare kommer det här inte göra någon skillnad men stödjande medlemmar och tidigare volontärer kan inte längre ha ett bestående medlemskap utan avgift. Årsavgiften är beslutad av årsmötet till 200 kronor. Vill du stå kvar som medlem, eller till och med bli?! Kontakta då styrelsen@unitestockholm.se så löser vi det i en handvändning!
Vi vill passa på att understryka att vi inte får (eller har fått) något ekonomiskt stöd för antal medlemmar, endast deltagande i aktiviteter.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. Mellan 1 och 4 st revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Mellan 2 och 4 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Väl mött!