Årsmöteshandlingar Unite Stockholm 2022

Nedan finner ni handlingar för årsmöte 2022, väl mött!

Kallelse till årsmöte

När: 29 mars, 18.30
Var: Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull).

Alla föreningens medlemmar är välkomna till mötet men ni får gärna meddela innan till styrelsen@unitestockholm.se

Punkterna vi ska gå igenom enligt föreningens stadgar ser ni nedan, styrelsen kommer inte föra fram några ytterligare förslag. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (inga planerade) och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni kommer hitta dom på unitestockholm.se under blogg.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. Mellan 1 och 4 st revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Mellan 2 och 4 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Väl mött!

Årsmöteshandlingar Unite Stockholm årsstämma 2021

Nedan finner ni årsmöteshandlingarna inför årets årsmöte!

Kallelse till årsmöte

Årsmötet för föreningen Unite Stockholm kommer detta år att genomföras digitalt.

När: 17 mars, 18.30
Var: Google Meet, som ni når via länken https://meet.google.com/pdd-quhu-mik

Punkterna vi ska gå igenom enligt föreningens stadgar ser ni nedan, styrelsen kommer inte föra fram några ytterligare förslag. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (inga planerade) och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni kommer hitta dom på unitestockholm.se under blogg.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. Mellan 1 och 4 st revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Mellan 2 och 4 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Väl mött!

Årsmöteshandlingar Unite Stockholm årsstämma 2020

Nedan finner ni bifogat möteshandlingar inför årsmötet 2020.

Årsmöte Unite Stockholm IF 11/3

Då var det återigen dags för årsmöte för Unite Stockholm IF.

Tid                              Onsdagen den 11 mars 2020 kl 1800.

Plats                           Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull).

Alla föreningens medlemmar är välkomna till mötet men ni får gärna meddela innan till styrelsen@unitestockholm.se

Punkterna vi ska gå igenom enligt föreningens stadgar ser ni nedan, styrelsen kommer inte föra fram några ytterligare förslag. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (inga i nuläget planerade) och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni kommer hitta dom på unitestockholm.se under blogg.

En nyhet för i år. Nya regler från Stockholm Stad kräver en återkommande avgift för alla våra medlemmar. För våra spelare kommer det här inte göra någon skillnad men stödjande medlemmar och tidigare volontärer kan inte längre ha ett bestående medlemskap utan avgift. Årsavgiften är beslutad av årsmötet till 200 kronor. Vill du stå kvar som medlem, eller till och med bli?! Kontakta då styrelsen@unitestockholm.se så löser vi det i en handvändning!
Vi vill passa på att understryka att vi inte får (eller har fått) något ekonomiskt stöd för antal medlemmar, endast deltagande i aktiviteter.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. Mellan 1 och 4 st revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Mellan 2 och 4 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt 
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Väl mött!

Extra Årsmöte Unite Stockholm IF

Tid                              Måndagen den 11 mars 2019 kl 1800.

Plats                           Teatern, Ringen Centrum, Stockholm (T-bana Skanstull).

Anmälan                   Per mail till einar.tysen.wester@gmail.com senast 4 mars 2019.

Unite Stockholm IF bjuder in till extra årsmöte med anledning av första beslut om stadgeändring på ordinarie årsmöte 2019-02-18.

Dagordning/kallelse finns på vår hemsida http://unitestockholm.se under Blogg.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fastställande av röstlängd

§3   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4   Val av protokolljusterare och rösträknare

§5   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6   Fastställande av dagordning  

§7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§8 Stadgeändring

§9 Val av valberedning

§10 Övriga frågor som anmälts under § 6

§11 Mötets avslutande

§12 Frågestund

Styrelsens förslag:

§8 Stadgeändring:

För anslutning till Svenska Fotbollsförbundet krävs att stadgarna ändras  på 4 punkter  enligt nedan:

1  Tillägg till 1 Kap 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fortbollsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Detta innebär medlemskap i:

 • Stockholms idrottsförbund
 • Stockholms fotbollsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2  Ny §8 i 1 Kap

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

3  1 Kap nuvarande §7 blir §8

4  3 Kap §5 12 e, minsta antalet ledamöter ändras till 2

„e)  Mellan 1 och 4 st  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt“

§9 Val av valberedning

På ordinarie årsstämma valdes David Larsson till valberedning och Nils-Olof Engdahl till suppleant, styrelsen föreslår att ändra så att både David och Nils-Olof väljs till ordinarie ledamöter.

Bokslut 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen Unite Stockholm IF

Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31
Styrelsen
Ordförande, IT ansvarig: Einar Tysén Wester
Vice ordförande: Annsofi Hjärtström
Kassör, Sekreterare, Personuppgiftsansvarig: Nils Olof Engdahl
Ledamot Martin Börjeson
Ledamot Maria Sonnerby

Styrelsen hade 6 protokollförda sammanträden under året.

Året som gått

Ännu ett år har gått i Unite Stockholms IF blå matchställ.
Våra spelare fortsätter engagera sig både inom och utom föreningen och att följa deras utveckling sedan första träningarna är något som ger mycket energi till ledarna. Något som verkligen behövs för det är ett stort arbete som läggs ner vecka efter vecka på att arrangera träningar och matcher.

Unite Stockholms tjejlag hade en strålande innesäsong 17-18 med många spelare och hög utvecklingstakt. Det här fortsatte när laget flyttade ut under våren då spelarna blivit bättre och bättre både individuellt och som lag. Efter sommaren har det varit mer motigt att få ihop lag, vi har både haft långtidsskador som ställt till det för oss men det märks också att många av deltagarna blivit äldre och fått andra prioriteringar (skola, familj m.m.).

Inomhussäsongen 17-18 blev lite speciellt för killarna i Unite Stockholm av flera skäl. Dels var det väldigt många som ville spela och lite ojämnt fördelat mellan lagen, vi hade nämligen två lag anmälda där ett av lagen leddes av spelande tränaren Fahim. Dessutom hade serien drabbats av manfall och endast fyra lag deltog i spelet vilket gav att varje lag mötte varandra många gånger. Detta till trots hade killarna välbesökta träningar och kunde åtnjuta extra många “derbyn” lagen emellan. För säsongen 18-19 ser grundstrukturen mycket bättre ut och lagspelet har fått en skjuts framåt.

Under utesäsongen fortsatta killarna spela 11-manna och har visat en successivt ökad förståelse för hur spelet då behöver förändras. Superkul att se utvecklingen under året! Som höjdpunkt besegrade man dessutom de överlägsna serieledarna. Ett lågvattenmärke var dock efterspelet i en match som urartade i tumult efter ett rött kort hos motståndarna. Med förnyad energi har ledarna därför lagt ner stort arbete på kulturfrågor, hur beter vi oss som lag och hur hanterar vi motgångar eller orättvisor. Förhoppningen är att vi i slutet utvecklats av händelsen istället för att gräva ned oss. Killaget har också utökat andelen träningar och träffas nu två gånger i veckan + match.

Spelare från båda lagen var också tillsammans på Friends Arena och såg Sverige – Slovakien, dit klubben bjudits in av Jimmy Durmaz. Många har också deltagit i flera upplagor av Tillsammans cup samt Korpens världsmästerskap som arrangerats under året. Superkul att se så många av spelarna ta med sig sitt fotbollsengagemang utanför Unite Stockholm! Ett par av våra ungdomar har också deltagit i Rädda Barnens projekt Ung På Väg med både ledarskapsutbildning och workshops.

Statistik

2018 har varit Ett Gott Unite Stockholm År! Ett 150-tal ungdomar har spelat fotboll med oss under året som gått. 137 spelare har vi registrerat, 109 killar och 28 tjejer. Totalt 81 har spelat i Korpen. 77 spelare har deltagit 5 gånger eller mer, d v s räknas också som medlemmar i vår förening. Vår flitigaste spelare bland killarna har närvarat vid 72 träningar/matcher eller 84% närvaro. På tjejsidan nåddes istället med 50 gånger en närvaro på hela 89%. Bravo! Om vi istället uttrycker närvaron i antal personaktiviteter kommer vi upp i imponerande 1779 st, 1346 för killarna och 433 för tjejerna.

Åldersfördelning uppdelat i-16 år17-21 år21 – år
Killarna6%88%6%
Tjejerna11%57%32%
Totalt6%82%12%

39 spelare har deltagit minst 15 gånger och utgör underlaget för vårt aktivitetsstöd från Stockholms Stad. Bidraget blir preliminärt cirka 21 tkr.

Andra viktiga händelser under år 2018

Ett år som innehållit nya regler både från Korpen gällande anmälning av spelare och många nya rutiner att sätta kring arbetet enligt den nya dataskyddslagen, GDPR. En utmaning minst sagt!

 • Ny sponsor som hjälpt till att trygga ekonomin under året
 • Bidrag från Stockholms idrotten som möjliggjort inköp av utrustning till spelare!
 • Våra tre huvudtränare för herrlaget har nominerats till Sverige Uniteds pris Guldhanden för sina insatser i Unite Stockholm, superroligt och vi kan bara hålla med om vilka insatser de gör!
 • 2018 utsågs Unite Stockholms tjejlag till årets korplag! Vi är otroligt stolta både över deras utveckling som lag och deras kultur i laget. Fair play som självklarhet både med medspelare och motståndare.
 • Precis i starten av 2018 var Unite Stockholm med och skrev under “Idrottsuppropet”. Ett ställningstagande mot behandlingen av ensamkommande tillsammans med en mängd idrottsföreningar, klubbar och aktiva idrottare.

Årsmöte 2019 Unite Stockholm IF

Årsmöte Unite Stockholm IF

Tid                              Måndagen den 18 februari 2019 kl 1800.

Plats                           Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull).

Anmälan                   Per mail till engdahl.no@gmail.com senast 14 febr 2019.

Dagordning/kallelse finns på vår hemsida http://unitestockholm.se under Blogg.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida fr o m 4 februari.

Årsmöteshandlingarna inkl bokslut kan även erhållas per mail fr o m samma datum.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fastställande av röstlängd

§3   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4   Val av protokolljusterare och rösträknare

§5   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6   Fastställande av dagordning  

§7   Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut

§8   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av medlemsavgifter

§11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13 Val av styrelseledamöter

§14 Val av ordförande

§15 Val av styrelsesuppleanter

§16 Val av revisor och revisorsuppleant

§17 Val av valberedning

§18 Stadgeändring

§19 Övriga frågor som anmälts under § 6

§20 Mötets avslutande

§21 Frågestund

Styrelsens förslag:

§10  Medlemsavgifter:

Stockholms Idrottsförvaltning ändrar sina regler för föreningsbidrag och kräver fr o m 2019 att medlemsavgift måste tas ut av samtliga medlemmar i en förening. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om medlemsavgift för samtliga medlemmar fr o m 2019 enligt nedan.

„För alla aktiva i Unite Stockholm d v s styrelse, spelare och volontärer är målet att kostnader för medlemskap skall hållas låga och avgiften för 2019 föreslås vara 5kr per person.  För övriga är medlemsavgiften 200 kr per år. Givare som bidrar med minst 200 kr får fråga om medlemskap önskas i tack-SMS. För spelare gäller att medlemskap beviljas efter 5 träningar/ matcher och att personuppgift finns för spelaren

§18 Stadgeändring:

För anslutning till Svenska Fotbollsförbundet krävs att stadgarna ändras  på 4 punkter  enligt nedan:

1  Tillägg till 1 Kap 3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fortbollsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Detta innebär medlemskap i:

 • Stockholms idrottsförbund
 • Stockholms fotbollsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

2  Ny §8 i 1 Kap

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

3  1 Kap nuvarande §7 blir §8

4  3 Kap §5 12 e, minsta antalet ledamöter ändras till 2

„e)  Mellan 1 och 4 st  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt“