Kallelse till årsmöte

Årsmöte Unite Stockholm IF

Tid                  Tisdagen den 6 mars 2018 kl 1830
Plats              Eriksdalsgatan 52, Stockholm (T-bana Skanstull)
Anmälan       Till Nils-Olof Engdahl per mail engdahl.no@gmail.com senast 28 februari 2018.

Dagordning/kallelse finns på vår hemsida http://unitestockholm.se
Verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida fr o m 13 februari.
Årsmöteshandlingarna inkl bokslut kan även erhållas per mail fr o m samma datum.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§6 Fastställande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Fastställande av medlemsavgifter
§11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018
§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§13 Val av styrelseledamöter
§14 Val av ordförande
§15 Val av styrelsesuppleanter
§16 Val av revisor och revisorsuppleant
§17 Val av valberedning
§18 Övriga frågor som anmälts under § 6
§19 Mötets avslutande
§20 Frågestund

Styrelsens förslag:
§10 Medlemsavgifter:
Stockholms Idrottsförvaltning ändrar sina regler för föreningsbidrag och kräver fr o m 2019 att medlemsavgift tas ut av samtliga medlemmar i en förening. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om medlemsavgift för samtliga medlemmar fr o m 2019 samt att storleken av avgiften beslutas på stämman 2019. Under 2018 gäller oförändrade medlemsavgifter;
„Alla aktiva i Unite Stockholm d v s styrelse, spelare och volontärer är automatiskt medlemmar. För övriga är medlemsavgiften 200 kr per år. Givare som bidrar med minst 200 kr får fråga om medlemskap önskas i tack-SMS. För spelare gäller att medlemskap beviljas efter 5 träningar/ matcher och att personuppgift finns för spelaren.“